Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad prawnych, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed sądami, organami administracyjnymi i organami ścigania spraw z szeroko pojętej dziedziny prawo cywilne i rodzinne.

W ramach usług z zakresu prawo cywilne i rodzinne mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w szczególności w kwestiach:

  • praw osobowych osób fizycznych oraz przedsiębiorców

– spraw związanych z opieką i kuratelą,

– spraw związanych z ubezwłasnowolnieniem całkowitym lub częściowym,

– spraw związanych z pełnomocnictwem i prokurą,

– spraw związanych z miejscem zamieszkania oraz siedzibami przedsiębiorstw;

  • prawa rzeczowego:

– kupna, sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości i roszczeń z tym związanych,

– ochrony prawa własności i posiadania rzeczy,

– prowadzenia postępowania dotyczącego zasiedzenia rzeczy,

– spraw związanych z współwłasnością rzeczy i praw,

– ograniczonych praw rzeczowych;

  • prawa zobowiązań:

– dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,

– krajowej i międzynarodowej egzekucji zobowiązań,

– opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta,

– dochodzenia zadośćuczynień i odszkodowań od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty,

– ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami,

– spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych,

– spraw z zakresu umów spółki cywilnej;

  • prawa spadkowego

– stwierdzenia nabycia spadku i poświadczenia dziedziczenia,

– odpowiedzialności za długi spadkowe,

– działu spadku i znoszenia współwłasności,

– dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku,

– spraw z zakresu rozrządzeń testamentowych oraz umów o dziedziczenie;

  • prawa rodzinnego

– spraw o rozwód lub separację,

– unieważnienia małżeństwa,

– ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa,

– zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa,

– ustanowienia rozdzielności majątkowej,

– podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,

– spraw o alimenty;

oraz innych spraw z dziedziny prawo cywilne i rodzinne.