Mogą Państwo skorzystać z naszego doświadczenia w prowadzeniu spraw z zakresu prawo administracyjne.

Nasza Kancelaria oferuje porady prawne oraz prowadzenie postępowań  z rozmaitych obszarów dziedziny prawo administracyjne, w tym np.:

 • prawo telekomunikacyjne,
 • prawo pocztowe,
 • prawo energetyczne,
 • prawo przewozowe
 • prawo budowlane,
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
 • ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
 • usługi turystyczne,
 • postępowania dotyczące cudzoziemców,
 • postępowania dotyczące obywatelstwa RP,
 • prawo ochrony środowiska,
 • dostęp do informacji publicznej.

Oferujemy doradztwo ustne i pisemne, reprezentację przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, a także sporządzanie pism procesowych we wszystkich instancjach postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych (w tym w szczególności wniosków, odwołań od decyzji/postanowień, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, wniosków o wznowienie postępowania, skarg na decyzję/postanowienie do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie).

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami współpracy oraz do kontaktu z nami.